Computer Programs for Seismic Hazard Analysis - A User Manual (Stanford Seismic Hazard Analysis -- STASHA)