Zoshu kaisei Sesshu Osaka chizu : zen / Okada Gyokuzan shazu; Ooka Shoken teisei; Soshii hosei; Akamatsu Zeno kosei. Bunka 3 [1806] (Raster Image)