Zoho Edo oezu : saru sangatsu aratame gomon eiri. Enpo 8 [1680] (Raster Image)