Progress towards a total synthesis of the bis-guanidinium neurotoxin zetekitoxin AB