Hybrid Data Remote Sensing Assimilation System (HyDRA)