Pore Level Modelling of Three Phase Flow Through Oil-Wet Porous Media