Hybrid Data Remote Sensing Assimilation (HyDRA) System