Gohyakumanbunnoichi Sorenpō yochizu -- 五百万分一蘇聯邦輿地圖