Yershov Trip 1970 - Letter From Yershov to Edward Feigenbaum