[Nihyakugojūmanbun no ichi "So" ryō yochizu -- [二百五十万分一「ソ」領輿地圖]