Jūmanbun no ichizu Kokuka oyobi Buragōweshichensuku -- 十万分一圖黒河及ブラゴウェシチェンスク