Fatigue of metallic alloys at sub-millimeter sizes