Singular hyperbolic structures on pseudo-Anosov mapping tori