Provincial Boundary: Jiangxi Sheng Province, China, 2000