Shinkyō-shō Kanshuku-shō nijūgomanbun no ichi zu -- 新疆省甘肅省二十五万分一圖